Photonics

Laser, Spectroscopy, Fiber optics

Automation

Electronics, Smart home, Robotics

Net-Zero

Carbon cycle, Carbon capture, Energy storage

อนันญา โฟตอนิกส์ พัฒนาอุปกรณ์เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแสงและไฟฟ้า ทั้งระบบขนาดเล็ก เช่น การเปิดปิดไฟ หรือ การฉายภาพ ไปจนถึงระบบที่ซับซ้อน เช่น การประมวลผลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ การวิเคราะห์สเปกตรัมของโมเลกุล นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยตั้งเป้าที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2025